Wanneer je werkt in de logistiek of chemische industrie dan is kennis van chemie, chemische reacties en scheikundige begrippen vaak van onvoldoende niveau. Zeker wanneer vanuit de PGS reeks behoefte bestaat om een ruimte in te delen of wanneer voorbereid moet worden op een calamiteit is diepere kennis van chemie onontbeerlijk. De logistiek heeft een E-learning ontwikkelt die aan deze behoefte tegemoet komt.

De chemie is de natuurwetenschap die zich richt op de studie van samenstelling en opbouw van stoffen, de chemische veranderingen die plaatsvinden onder bepaalde omstandigheden, en de wetmatigheden die daaruit te destilleren zijn. Binnen de PGS15 hebben we deze kennis nodig om bijvoorbeeld na te denken over reacties. In deze richtlijn dienen we na te denken dat over verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen die met elkaar gevaarlijke reacties kunnen aangaan, moeten gescheiden van elkaar worden opgeslagen. Het gaat dan om reacties waarbij sterke verhoging van temperatuur of druk optreedt of waarbij gassen kunnen ontstaan die giftiger of brandbaarder zijn dan op grond van de eigenschappen van de gevaarlijkste stof van de opgeslagen stoffen is te verwachten. Het voorschrift is niet van toepassing voor stoffen die vallen onder gelimiteerde hoeveelheden (LQ) of vrijgestelde hoeveelheden (EQ). Het doel van het gescheiden opslaan van gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen is dat voorkomen wordt dat een groter (vervolg)effect ontstaat dan op grond van de eigenschappen van een stof verwacht kan worden.

Om de kennis van chemie en chemische reacties beter te leren kennen is er een E-learning ‘Chemie voor de logistiek’ Schrijf jezelf en je collega’s nu in.