Vervoer je gevaarlijke stoffen over de weg of het spoor? Dan is er het ADR. Door de lucht? Raadpleeg het IATA. Over de zee? Check de IMDG-code. En sla je gevaarlijke stoffen op? Dan is er de Publicatie gevaarlijke stoffen. Maar hoe toxisch zijn deze gevaarlijke stoffen nu eigenlijk? Professor Dr. Martin van den Berg, Emeritus Professor Toxicologie aan de Universiteit van Utrecht, verschaft inzicht.

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu zet zich in Nederland in voor het veilig Vervoer van Gevaarlijke Stoffen (VGS vervoer gevaarlijke stoffen). Het doel daarvan is burgers en werknemers van vervoersbedrijven te beschermen tegen het vrijkomen van schadelijke stoffen en tegen ongevallen.

Via het RIVM zijn ook zogenoemde (rampen)interventiewaarden voor gevaarlijke stoffen te verkrijgen. Hiermee wordt het niveau van gevaar ingeschat. Met hun digitale zoeksysteem is per stof te achterhalen wat de gevaarsindelingen voor deze stof zijn.

CLP en GHS

Voor de verplichte gevaarsindeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels wordt gebruik gemaakt van het CLP. Specifieker gezegd: de CLP Verordening (EG) 1272/2008. CLP staat voor ‘Classification, Labelling en Packaging. In de EU zijn deze bepalingen voor circa 4000 stoffen vastgelegd.  De criteria voor de verordening zijn gebaseerd op het wereldwijde GHS: het Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals van de Verenigde Naties (VN).

Met beide systemen kan bepaald worden of een stof/mengsel als gevaarlijk aangeduid dient te worden en aan de hand van onder meer de toxicologische gegevens wordt de stof/het mengsel in een bepaalde gevarenklasse en -categorie ingedeeld. Dit betreft zowel het gevaar voor de gezondheid, als voor het milieu. Het GHS is niet wettelijk bindend en daarom kan er per land een eigen keuze gemaakt worden uit de criteria in het GHS. Het CLP daarentegen is wel wettelijk bindend.

Verder lezen? Lees de eerstvolgende editie van Chemische Logistiek Magazine

Interesse in een E-learning Chemie voor de logistiek?